ముగించు

అఖిల భారత సర్వీసులు

ఐ ఏ ఎస్ అధికారులు  –విశాఖపట్నం జిల్లా

వ సం అధికారి పేరు ఫోన్   ఆఫీస్ ఫోన్   Res మొబైల్
1 డా .మల్లిఖార్జున , ఐఏఎస్ .,కలెక్టర్  & డిస్ట్రిక్ట్  మేజిస్ట్రేట్, విశాఖపట్నం 2563257, 2525384 2526999, 2509865  9849903838-ఎ.ఒ.

PA- 9849903818

2  శ్రీ ఎం.వేణుగోపాల రెడ్డి, ఐఏఎస్ ., జాయింట్  కలెక్టర్  & అదనపు  డిస్ట్రిక్ట్  మేజిస్ట్రేట్ ,విశాఖపట్నం 2565252 2562565 ( 9849903848)
3 శ్రీ అరుణ్ బాబు ఐ ఎ ఎస్

జాయింట్  కలెక్టర్  ,విశాఖపట్నం

4 శ్రీ గోవింద రావు

జాయింట్  కలెక్టర్  ఆసరా,విశాఖపట్నం

5 శ్రీమతి  జి .శ్రీజన , ఐఏఎస్ .,కమీషనర్ , జీవీఎంసీ,విశాఖపట్నం 2746300 2754395 (PA-9848882586)
6 శ్రీ . -చైర్మన్ , వి ఎం ఆర్ డి ఎ , విశాఖపట్నం 2754189 2562278 PA- 9989588869
7 శ్రీ ఎస్. వెంకటేశ్వర్,ఐఏఎస్ .,

ప్రాజెక్ట్  ఆఫీసర్ , ఐ టి డి ఏ, పాడేరు

సబ్ కలెక్టర్, పాడేరు

08935-250228 08935-250246 PA- 8333817955
8 08935-250232 08935-250251 9490957002,

PA- 9440804677