ముగించు

అఖిల భారత సర్వీసులు

ఐ ఏ ఎస్ అధికారులు  –విశాఖపట్నం జిల్లా

వ సం అధికారి పేరు ఫోన్   ఆఫీస్ ఫోన్   Res మొబైల్
1 డా .మల్లిఖార్జున , ఐఏఎస్ .,కలెక్టర్  & డిస్ట్రిక్ట్  మేజిస్ట్రేట్, విశాఖపట్నం 2563257, 2525384 2526999, 2509865  9849903838-ఎ.ఒ.

PA- 9849903818

2   జాయింట్  కలెక్టర్  & అదనపు  డిస్ట్రిక్ట్  మేజిస్ట్రేట్ ,విశాఖపట్నం 2565252 2562565 ( 9849903848)
3  

కమీషనర్ , జీవీఎంసీ,విశాఖపట్నం

2746300 2754395 (PA-9848882586)
4 చైర్మన్ , వి ఎం ఆర్ డి ఎ , విశాఖపట్నం 2754189 2562278 PA- 9989588869