ముగించు

అఖిల భారత సర్వీసులు

ఐ ఏ ఎస్ అధికారులు  –విశాఖపట్నం జిల్లా

వ సం అధికారి పేరు ఫోన్   ఆఫీస్ ఫోన్   Res మొబైల్
1 శ్రీ  వి. వినయ్ చంద్ , ఐఏఎస్ .,కలెక్టర్  & డిస్ట్రిక్ట్  మేజిస్ట్రేట్, విశాఖపట్నం 2563257, 2525384 2526999, 2509865  9849903838-ఎ.ఒ.

PA- 9849903818

2  శ్రీ లోతేటి శివ శంకర్, ఐఏఎస్ ., జాయింట్  కలెక్టర్  & అదనపు  డిస్ట్రిక్ట్  మేజిస్ట్రేట్ ,విశాఖపట్నం 2565252 2562565 9491198733,

(PAs-9849903833 &       9849903848)

3 శ్రీమతి  జి .శ్రీజన , ఐఏఎస్ .,కమీషనర్ , జీవీఎంసీ,విశాఖపట్నం 2746300 2754395 9491889889

(PA-9848882586)

4 శ్రీ . -చైర్మన్ , వి ఎం ఆర్ డి ఎ , విశాఖపట్నం 2754189 2562278 PA- 9989588869
5 శ్రీ ఎస్. వెంకటేశ్వర్,ఐఏఎస్ .,సబ్ కలెక్టర్, పాడేరు 08935-250228 08935-250246 PA- 8333817955
6 శ్రీ  బాలాజీ , ఐఏఎస్ . ప్రాజెక్ట్  ఆఫీసర్ , ఐ టి డి ఏ, పాడేరు 08935-250232 08935-250251 9490957002,

PA- 9440804677