ముగించు

మండల అభివృద్ధి అధికారులు

వ సం అధికారి పేరు & హోదా మొబైల్ నెంబరు ల్యాండ్ లైన్ నెంబరు ఇ మెయిలు
1 చీఫ్  ఎగ్జిక్యూటివ్  ఆఫీసర్ 9849902144; 0891 2566516 ceo39vsp[at]gmail.com
2 డిప్యూటీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ 9849902145; 0891 2566516 ceo39vsp[at]gmail.com
3 యం పి డి ఓ ,ఏ ఓ, (ఎఫ్ ఎ సి ) 9849900825; 0891 2566516 ceo39vsp[at]gmail.com

 

వ సం ఎం.పి.డి.ఓ లు మొబైల్ నెంబరు ల్యాండ్ లైన్ నెంబరు ఇ మెయిలు
1
2 ఎం.పి.డి.ఓ ఆనందపురం 9000013913; 08933 – 222115 mpdoanandapuram[at]gmail.com
3 ఎం.పి.డి.ఓ భీమిలి 9000013911; 08933 – 229523 mpdobheemili[at]gmail.com
4 ఎం.పి.డి.ఓ పెందుర్తి 9849900825; 0891 – 2764225 mpdopendurthi[at]gmail.com
5 ఎం.పి.డి.ఓ పద్మనాభం 9000013917; 08933 – 223332 mpdopadmanabham[at]gmail.com
6 ఎం.పి.డి.ఓ అచుతాపురం 9000013923; 08924 – 253636 mpdoatchutapuram[at]gmail.com
7
8
9
10
11