ముగించు

శాసన మండలి సభ్యులు

పేరు హోదా
శ్రీ పి  వి ఎన్  మాధవ్ శాసన మండలి సభ్యులు, గ్రాడ్యుయేట్  నియోజక వర్గం
శ్రీ పాకలపాటి రఘు వర్మ  శాసన మండలి సభ్యులు, ఉపాధ్యాయ   నియోజక వర్గం
శ్రీ దువరపు రామారావు   శాసన మండలి సభ్యులు
డా. పండుల రవీంద్రబాబు   శాసన మండలి సభ్యులు