ముగించు

ఎం పి లు

క్రమ.సంఖ్య పేరు హోదా
1 శ్రీ వి విజయ సాయి రెడ్డి గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు (రాజ్య సభ)
2 శ్రీమతి గొడ్డేటి మాధవి గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు (లోక్  సభ)
3 శ్రీ ఎం వి వి సత్యనారాయణ గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు (లోక్  సభ)
4 డా బి వెంకట సత్యవతి గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు (లోక్  సభ)