ముగించు

ఎం పి లు

క్రమ.సంఖ్య పేరు హోదా
1 శ్రీ వి విజయ సాయి రెడ్డి గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు (రాజ్య సభ)
2 శ్రీ ఎం వి వి సత్యనారాయణ గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు (లోక్  సభ)