Close

MPs

NAME DESIG
SRI V.VIJAYA SAI REDDY Hon’ble Member of Parliament, (Rajya Sabha)
SMT GODDETI MADHAVI Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha), Araku
SRI M.V.V.SATYANARAYANA Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha), Visakhapatnam
Dr. B. VENKATA SATYAVATHI Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha), Anakapalli