Close

MPs

NAME DESIG
SRI V.VIJAYA SAI REDDY Hon’ble Member of Parliament, (Rajya Sabha)
SRI M.V.V.SATYANARAYANA Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha), Visakhapatnam