ముగించు

నిర్వాహక సెటప్

విశాఖపట్నం జిల్లా నిర్వాహక విభాగం నాలుగు భాగాలుగా విభజించ బడినది

  1. జిల్లా కలెక్టర్ వారి కార్యాలయం
  2. డివిజినల్ కార్యాలయములు
  3. తాలూకా కార్యాలయములు
  4. గ్రామములు మరియు పంచాయతీలు